Search
Close this search box.

BLING Capital har gjort sin första investering! Tillsammans med andra investerar de  i bolaget Allbry – en SaaS tjänst har som mål att förbättra elevernas psykiska välmående. De har tagit fram en digital plattform som digitaliserar kuratorernas arbete och gör dom mer tillgängliga för elever. 

Med Allbry kan skolor arbeta proaktivt kring elevhälsan. Eleven är i fokus och ger personalen och skolhuvudmannen visuella insikter av elevernas välmående och kartlägger var någonstans insatserna av elevhälsans personal behövs som mest. 

Varför investerar vi?

⏱️ Väldigt lite har förändrats i sättet kuratorerna jobbar på. Allbry är first mover på en marknad där förändring efterfrågas och nya verktyg behövs för att möta behoven hos de allt mer digitaliserade eleverna.

📈 Psykisk ohälsa är ett växande problem. Över 50 % av dagens 15 åringar upplever psykisk ohälsa och bland 10 – 17 åringar har det ökat med 100 % på 10 år. På grund av dagens analoga och förlegade system finns ingen riktig data om hur många som vänder sig till skolkuratorer och vilken effekt det har. 

💙 Allbry löser ett viktigt samhällsproblem samtidigt som de har uppvisat att de har en hållbar affärsmodell.